Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu platformy indbuildcraft.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników.

Administrator
Administratorem danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z Regulaminem, jest Remigiusz Machula - IBC-GAMES z siedzibą w Żarów 58-130 przy ul. Łokietka 6B/10, NIP 8842583035, REGON 366776613.

Gromadzone Dane
Gromadzone dane osobowe obejmują informacje Użytkowników takie jak login użytkownika, jego adres mailowy, adres IP, zaszyfrowane hasło.
Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).

Cele przetwarzania Danych
Dane przetwarzane będą w celu założenia konta na platformie indbuildcraft.pl oraz w celu realizacji usług dostępnych na platformie indbuildcraft.pl i są niezbędne do prawidłowego ich świadczenia. Użytkownik ma prawo do wglądu, edycji swoich danych, a także do ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu. Dane użytkownika nie są przetwarzane w celach marketingowych. Dane mogą być przekazane innym podmiotom (operatorom systemów płatności) tylko i wyłącznie w celu potwierdzenia oraz realizacji zamówienia. Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się nabywcy usługi na stronie https://indbuildcraft.pl poprzez podanie loginu i ustalonego przy rejestracji hasła. W momencie zamawiania usługi do wybranego operatora systemu płatności wysyłane są: adres e-mail nabywcy usługi oraz jego login, pobierane z bazy danych usługodawcy, nie ma możliwości dokonania zakupu bez przekazania danych do wybranego operatora systemu płatności. Wszelkie dane wysyłane do operatora systemu płatności są również zapisywane w bazie danych. Usługodawca jest wyłącznym użytkownikiem bazy danych. Dane przekazywane operatorom płatności podlegają regulaminom operatorów płatności, link do aktualnych regulaminów operatorów płatności można znaleźć w IBC Store.

Podstawa przetwarzania Danych
Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne.

Prawa Użytkownika
Podanie Danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację, tym samym uniemożliwia korzystanie z platformy indbuildcraft.pl.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji za pośrednictwem Administratora. Administrator zapewnia również Użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych z bazy danych, o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa. Administrator zapewnia również Użytkownikowi możliwość usunięcia danych z bazy danych w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Zabezpieczenie Danych
Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora.

Informacje o plikach cookies
Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia Użytkownika wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

Strona internetowa indbuildcraft.pl wykorzystuje 2 rodzaje plików: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania ze strony indbuildcraft.pl lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies Użytkownik powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania serwisu. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne serwisie.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą zostać wykorzystane przez współpracujących z Administratorem partnerów.

Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania serwisu stanowi według art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

Pozostałe postanowienia
Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.Akceptuję politykę plików cookie