Lista modów na serwerze technicznym jest dosyć duża, zostały one starannie dobrane, a ich recepturki odpowiednio zmienione aby przynieść maksimum zabawy i rozrywki na wiele godzin gry. To czy będziesz szalonym inżynierem czy sprawnym automatykiem zależy od Ciebie, ale wiedz ze na tym serwerze inaczej spojrzysz chociażby na słońce.

Problem przy wejściu na serwer

TheWejbik
[ G ]
Witam,

Podczas prób wchodzenia na serwer sypie mi takim błędem.. Prawdopodobnie coś kolidującego znajduje się na działce, poniewaz po zalogowaniu, dopiero tam mnie crashuje.

---- Minecraft Crash Report ----
// I let you down. Sorry :(

Time: 12.08.21 11:16
Description: Unexpected error

java.lang.IllegalArgumentException
at java.util.PriorityQueue.<init>(Unknown Source)
at net.minecraft.client.renderer.Tessellator.func_147564_a(Tessellator.java:160)
at net.minecraft.client.renderer.WorldRenderer.func_147891_a(WorldRenderer.java:248)
at net.minecraft.client.renderer.WorldRenderer.func_147892_a(WorldRenderer.java:204)
at net.minecraft.client.renderer.RenderGlobal.func_72716_a(RenderGlobal.java:1530)
at net.minecraft.client.renderer.EntityRenderer.func_78471_a(EntityRenderer.java:1187)
at net.minecraft.client.renderer.EntityRenderer.func_78480_b(EntityRenderer.java:1011)
at net.minecraft.client.Minecraft.func_71411_J(Minecraft.java:1001)
at net.minecraft.client.Minecraft.func_99999_d(Minecraft.java:898)
at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:148)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at net.minecraft.launchwrapper.Launch.launch(Launch.java:135)
at net.minecraft.launchwrapper.Launch.main(Launch.java:28)


A detailed walkthrough of the error, its code path and all known details is as follows:
---------------------------------------------------------------------------------------

-- Head --
Stacktrace:
at java.util.PriorityQueue.<init>(Unknown Source)
at net.minecraft.client.renderer.Tessellator.func_147564_a(Tessellator.java:160)
at net.minecraft.client.renderer.WorldRenderer.func_147891_a(WorldRenderer.java:248)
at net.minecraft.client.renderer.WorldRenderer.func_147892_a(WorldRenderer.java:204)
at net.minecraft.client.renderer.RenderGlobal.func_72716_a(RenderGlobal.java:1530)
at net.minecraft.client.renderer.EntityRenderer.func_78471_a(EntityRenderer.java:1187)

-- Affected level --
Details:
Level name: MpServer
All players: 1 total; [EntityClientPlayerMP['TheWejbik'/11122917, l='MpServer', x=3068,50, y=64,62, z=-2826,50]]
Chunk stats: MultiplayerChunkCache: 35, 35
Level seed: 0
Level generator: ID 04 - BIOMESOP, ver 0. Features enabled: false
Level generator options:
Level spawn location: World: (3068,64,-2827), Chunk: (at 12,4,5 in 191,-177; contains blocks 3056,0,-2832 to 3071,255,-2817), Region: (5,-6; contains chunks 160,-192 to 191,-161, blocks 2560,0,-3072 to 3071,255,-2561)
Level time: 871278701 game time, 872086416 day time
Level dimension: 0
Level storage version: 0x00000 - Unknown?
Level weather: Rain time: 0 (now: false), thunder time: 0 (now: false)
Level game mode: Game mode: survival (ID 0). Hardcore: false. Cheats: false
Forced entities: 7 total; [EntitySquid['Squid'/11131289, l='MpServer', x=3085,53, y=61,00, z=-2852,47], EntitySquid['Squid'/11131288, l='MpServer', x=3084,50, y=61,00, z=-2853,50], EntitySheep['Sheep'/11131290, l='MpServer', x=3069,72, y=63,07, z=-2783,47], EntitySheep['Sheep'/11131285, l='MpServer', x=3030,19, y=63,00, z=-2820,56], EntityClientPlayerMP['TheWejbik'/11122917, l='MpServer', x=3068,50, y=64,62, z=-2826,50], EntitySquid['Squid'/11131287, l='MpServer', x=3081,50, y=61,00, z=-2852,50], EntitySquid['Squid'/11131286, l='MpServer', x=3078,50, y=61,00, z=-2852,50]]
Retry entities: 0 total; []
Server brand: IndBuildCraft (git:BungeeCord-Bootstrap:1.11-SNAPSHOT:faccbda:140) <- thermos,cauldron,craftbukkit,mcpc,kcauldron,fml,forge
Server type: Non-integrated multiplayer server
Stacktrace:
at net.minecraft.client.multiplayer.WorldClient.func_72914_a(WorldClient.java:373)
at net.minecraft.client.Minecraft.func_71396_d(Minecraft.java:2444)
at net.minecraft.client.Minecraft.func_99999_d(Minecraft.java:927)
at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:148)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at net.minecraft.launchwrapper.Launch.launch(Launch.java:135)
at net.minecraft.launchwrapper.Launch.main(Launch.java:28)

-- System Details --
Details:
Minecraft Version: 1.7.10
Operating System: Windows 10 (amd64) version 10.0
Java Version: 1.8.0_121, Oracle Corporation
Java VM Version: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (mixed mode), Oracle Corporation
Memory: 1255501976 bytes (1197 MB) / 2188640256 bytes (2087 MB) up to 4390649856 bytes (4187 MB)
Mod Pack: Unknown / None
LiteLoader Mods: 1 loaded mod(s)
- VoxelMap version 1.5.19
LaunchWrapper: 57 active transformer(s)
- Transformer: cpw.mods.fml.common.asm.transformers.PatchingTransformer
- Transformer: org.spongepowered.asm.mixin.transformer.Proxy
- Transformer: cpw.mods.fml.common.asm.transformers.MarkerTransformer
- Transformer: cpw.mods.fml.common.asm.transformers.SideTransformer
- Transformer: cpw.mods.fml.common.asm.transformers.EventSubscriptionTransformer
- Transformer: net.minecraftforge.classloading.FluidIdTransformer
- Transformer: appeng.transformer.asm.ASMIntegration
- Transformer: appeng.transformer.asm.ApiRepairer
- Transformer: codechicken.lib.asm.ClassHeirachyManager
- Transformer: codechicken.core.asm.InterfaceDependancyTransformer
- Transformer: codechicken.core.asm.TweakTransformer
- Transformer: codechicken.core.asm.DelegatedTransformer
- Transformer: codechicken.core.asm.DefaultImplementationTransformer
- Transformer: com.austinv11.customnpctweaks.CustomNPCTransformer
- Transformer: DummyCore.ASM.DCASMManager
- Transformer: mrtjp.relocation.asm.Transformer
- Transformer: mods.immibis.microblocks.coremod.MicroblockSupporterTransformer
- Transformer: mods.immibis.microblocks.crossmod.MicroblocksBCTransformer
- Transformer: mods.immibis.microblocks.crossmod.MicroblocksComputerCraftCompatHack
- Transformer: pl.IndBuildCraft.skins.asm.ASMTransformer
- Transformer: invtweaks.forge.asm.ContainerTransformer
- Transformer: codechicken.nei.asm.NEITransformer
- Transformer: bre.smoothfont.asm.Transformer
- Transformer: com.mumfrey.liteloader.transformers.event.EventProxyTransformer
- Transformer: com.mumfrey.liteloader.launch.LiteLoaderTransformer
- Transformer: com.mumfrey.liteloader.client.transformers.CrashReportTransformer
- Transformer: chocohead.patcher.PatcherPlugin
- Transformer: openmods.core.OpenModsClassTransformer
- Transformer: openblocks.asm.OpenBlocksClassTransformer
- Transformer: cpw.mods.fml.common.asm.transformers.DeobfuscationTransformer
- Transformer: cpw.mods.fml.common.asm.transformers.AccessTransformer
- Transformer: net.minecraftforge.transformers.ForgeAccessTransformer
- Transformer: appeng.transformer.asm.ASMTweaker
- Transformer: codechicken.core.asm.CodeChickenAccessTransformer
- Transformer: cofh.asm.CoFHAccessTransformer
- Transformer: invtweaks.forge.asm.ITAccessTransformer
- Transformer: net.malisis.core.asm.MalisisCoreAccessTransformer
- Transformer: cpw.mods.fml.common.asm.transformers.ModAccessTransformer
- Transformer: cpw.mods.fml.common.asm.transformers.ItemStackTransformer
- Transformer: org.spongepowered.asm.mixin.transformer.Proxy
- Transformer: cofh.asm.CoFHClassTransformer
- Transformer: net.malisis.core.util.chunkcollision.ChunkCollisionTransformer
- Transformer: net.malisis.core.util.chunkblock.ChunkBlockTransformer
- Transformer: lumien.resourceloader.asm.ClassTransformer
- Transformer: mods.immibis.core.impl.MultiInterfaceClassTransformer
- Transformer: mods.immibis.core.impl.TraitTransformer
- Transformer: mods.immibis.core.multipart.MultipartCoreHookTransformer
- Transformer: alexiil.mods.load.coremod.BetterLoadingScreenTransformer
- Transformer: com.enderio.core.common.transform.EnderCoreTransformer
- Transformer: com.enderio.core.common.transform.EnderCoreTransformerClient
- Transformer: cpw.mods.fml.common.asm.transformers.TerminalTransformer
- Transformer: org.spongepowered.asm.mixin.transformer.Proxy
- Transformer: com.mumfrey.liteloader.client.transformers.LiteLoaderEventInjectionTransformer
- Transformer: com.mumfrey.liteloader.client.transformers.MinecraftOverlayTransformer
- Transformer: com.mumfrey.liteloader.common.transformers.LiteLoaderPacketTransformer
- Transformer: com.thevoxelbox.voxelmap.litemod.VoxelMapTransformer
- Transformer: cpw.mods.fml.common.asm.transformers.ModAPITransformer
JVM Flags: 8 total; -XX:-UseAdaptiveSizePolicy -XX:-OmitStackTraceInFastThrow -Xmx4200M -Xms2100M -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe.heapdump -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -Xmn128M
AABB Pool Size: 0 (0 bytes; 0 MB) allocated, 0 (0 bytes; 0 MB) used
IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 15, tallocated: 96
FML: MCP v9.05 FML v7.10.99.99 Minecraft Forge 10.13.4.1614 140 mods loaded, 140 mods active
States: 'U' = Unloaded 'L' = Loaded 'C' = Constructed 'H' = Pre-initialized 'I' = Initialized 'J' = Post-initialized 'A' = Available 'D' = Disabled 'E' = Errored
UCHIJA mcp{9.05} [Minecraft Coder Pack] (minecraft.jar)
UCHIJA FML{7.10.99.99} [Forge Mod Loader] (forge.jar)
UCHIJA Forge{10.13.4.1614} [Minecraft Forge] (forge.jar)
UCHIJA appliedenergistics2-core{rv3-beta-31} [Applied Energistics 2 Core] (minecraft.jar)
UCHIJA CodeChickenCore{1.0.7.47} [CodeChicken Core] (minecraft.jar)
UCHIJA ImmibisMicroblocks{59.1.2} [Immibis's Microblocks] (ImmibisMicroblocks.jar)
UCHIJA indbuildcraft-skins{0.0.4} [IndBuildCraft - Skins] (minecraft.jar)
UCHIJA NotEnoughItems{2.1.3-GTNH} [Not Enough Items] (NotEnoughItems.jar)
UCHIJA smoothfontcore{1.7.10-1.15.1} [Smooth Font Core] (minecraft.jar)
UCHIJA ChocoPatcher{1.2} [Choco Patcher] (minecraft.jar)
UCHIJA OpenModsCore{0.9.1} [OpenModsCore] (minecraft.jar)
UCHIJA <CoFH ASM>{000} [CoFH ASM] (minecraft.jar)
UCHIJA smoothfont{1.7.10-1.15.3} [Smooth Font] (smoothfont.jar)
UCHIJA IC2{2.2.827-experimental} [IndustrialCraft 2] (IC2.jar)
UCHIJA ImmibisCore{59.1.4} [Immibis Core] (ImmibisCore.jar)
UCHIJA indbuildcraft-core{0.7.1} [IndBuildCraft-Core] (indbuildcraft-core.jar)
UCHIJA AdvancedMachines{59.0.2-ibc-2} [Advanced Machines] (AdvancedMachines.jar)
UCHIJA AdvancedRepulsionSystems{59.0.4} [Advanced Repulsion Systems] (AdvancedRepulsionSystems.jar)
UCHIJA AdvancedSolarPanel{1.7.10-3.5.1} [Advanced Solar Panels] (AdvancedSolarPanel.jar)
UCHIJA appliedenergistics2{rv3-beta-31} [Applied Energistics 2] (appliedenergistics2.jar)
UCHIJA bdlib{1.9.4.109} [BD Lib] (bdlib.jar)
UCHIJA ae2stuff{0.5.1.9} [AE2 Stuff] (ae2stuff.jar)
UCHIJA autologin{0.1.3} [Auto Login] (autologin.jar)
UCHIJA Baubles{1.0.1.10} [Baubles] (Baubles.jar)
UCHIJA betterloadingscreen{1.3.11} [Better Loading Screen] (betterloadingscreen.jar)
UCHIJA betterquesting{3.0.306} [Better Questing] (betterquesting.jar)
UCHIJA CoFHCore{1.7.10R3.1.4} [CoFH Core] (CoFHCore.jar)
UCHIJA ThermalFoundation{1.7.10R1.2.6} [Thermal Foundation] (ThermalFoundation.jar)
UCHIJA ThermalExpansion{1.7.10R4.1.5} [Thermal Expansion] (ThermalExpansion.jar)
UCHIJA BigReactors{0.4.3A} [Big Reactors] (BigReactors.jar)
UCHIJA BiomesOPlenty{2.1.0} [Biomes O' Plenty] (BiomesOPlenty.jar)
UCHIJA Botania{r1.8-ibc-279} [Botania] (Botania.jar)
UCHIJA customnpcs{1.7.10d} [CustomNpcs] (customnpcs.jar)
UCHIJA bq_npc_integration{@[email protected]} [NPC Integration] (bq_npc_integration.jar)
UCHIJA bq_standard{3.0.162} [Standard Expansion] (bq_standard.jar)
UCHIJA BuildCraft|Core{7.1.23} [BuildCraft] (BuildCraft.jar)
UCHIJA BuildCraft|Transport{7.1.23} [BC Transport] (BuildCraft.jar)
UCHIJA BuildCraft|Factory{7.1.23} [BC Factory] (BuildCraft.jar)
UCHIJA BuildCraft|Silicon{7.1.23} [BC Silicon] (BuildCraft.jar)
UCHIJA BuildCraft|Robotics{7.1.23} [BC Robotics] (BuildCraft.jar)
UCHIJA BuildCraft|Energy{7.1.23} [BC Energy] (BuildCraft.jar)
UCHIJA BuildCraft|Builders{7.1.23} [BC Builders] (BuildCraft.jar)
UCHIJA HardcoreEnderExpansion{1.8.6} [Hardcore Ender Expansion] (HardcoreEnderExpansion.jar)
UCHIJA Forestry{4.2.16.64} [Forestry for Minecraft] (forestry.jar)
UCHIJA BuildCraft|Compat{7.1.7} [BuildCraft Compat] (BuildCraft_Compat.jar)
UCHIJA Railcraft{9.12.2.0} [Railcraft] (Railcraft.jar)
UCHIJA ForgeMultipart{1.2.0.345} [Forge Multipart] (ForgeMultipart-1.7.10-1.2.0.345-universal.jar)
UCHIJA chisel{2.9.5.13-ibc} [Chisel] (chisel.jar)
UCHIJA CarpentersBlocks{3.3.8.2} [Carpenter's Blocks] (CarpentersBlocks.jar)
UCHIJA ChatFlow{1.1} [ChatFlow] (ChatFlow.jar)
UCHIJA ComputerCraft{1.75} [ComputerCraft] (ComputerCraft.jar)
UCHIJA CustomMainMenu{1.9.2} [Custom Main Menu] (CustomMainMenu.jar)
UCHIJA CustomNPCTweaks{1.0.0} [Custom NPC Tweaks] (CustomNPCTweaks.jar)
UCHIJA Ding{MC1.7.10v2} [Ding] (Ding.jar)
UCHIJA DummyCore{1.13} [DummyCore] (DummyCore.jar)
UCHIJA Eln{@[email protected]} [Electrical Age] (Eln.jar)
UCHIJA Enchiridion{1.3} [Enchiridion] (Enchiridion2.jar)
UCHIJA Enchiridion2{2.0.2a} [Enchiridion 2] (Enchiridion2.jar)
UCHIJA endercore{1.7.10-0.2.0.38_beta} [EnderCore] (endercore.jar)
UCHIJA Waila{1.5.10} [Waila] (waila.jar)
UCHIJA EnderIO{1.7.10-2.3.0.430_beta} [Ender IO] (EnderIO.jar)
UCHIJA EnderStorage{1.4.7.37} [EnderStorage] (EnderStorage.jar)
UCHIJA extracells{2.3.14} [Extra Cells 2] (extracells.jar)
UCHIJA ExtraUtilities{1.2.12} [Extra Utilities] (ExtraUtilities.jar)
UCHIJA fodc{1.6.1} [Ore Dictionary Converter] (fodc.jar)
UCHIJA fw{1.3.0} [Fullscreen Windowed] (fw.jar)
UCHIJA ImmersiveEngineering{0.7.7} [Immersive Engineering] (ImmersiveEngineering.jar)
UCHIJA Mantle{1.7.10-0.3.2.jenkins191} [Mantle] (Mantle.jar)
UCHIJA TConstruct{1.7.10-1.8.9-GTNH.build15} [Tinkers' Construct] (TConstruct.jar)
UCHIJA MagicBees{2.4.8-ibc} [Magic Bees] (MagicBees.jar)
UCHIJA gendustry{1.6.4-ibc-1} [GenDustry] (gendustry.jar)
UCHIJA GraviSuite{1.7.10-2.0.4ibc} [Graviation Suite] (GraviSuite.jar)
UCHIJA GrimoireOfGaia{1.0.0} [Grimoire of Gaia 3] (GrimoireOfGaia.jar)
UCHIJA hardcorewither{1.1.3} [Hardcore Wither] (hardcorewither.jar)
UCHIJA harvestcraft{1.7.10j} [Pam's HarvestCraft] (harvestcraft.jar)
UCHIJA hexcraft{0.8.5.1-ibc} [HEXCraft] (hexcraft.jar)
UCHIJA Ic2Nei{1.0} [IC2 Nei Plugin] (IC2Nei.jar)
UCHIJA IC2NuclearControl{2.4.3a} [Nuclear Control 2] (IC2NuclearControl.jar)
UCHIJA immersiveintegration{0.6.8} [Immersive Integration] (immersiveintegration.jar)
UCHIJA ImmibisMacroblocks{59.1.1} [Immibis's Macroblocks] (ImmibisMacroblocks.jar)
UCHIJA ImmibisPeripherals{59.0.3} [Immibis's Peripherals] (ImmibisPeripherals.jar)
UCHIJA indbuildcraft{0.0.27} [IndBuildCraft addon] (indbuildcraft.jar)
UCHIJA InfernalMobs{1.6.0} [Infernal Mobs] (InfernalMobs.jar)
UCHIJA inventorytweaks{1.58-147-645ca10} [Inventory Tweaks] (inventorytweaks.jar)
UCHIJA IronChest{6.0.62.742} [Iron Chest] (IronChest.jar)
UCHIJA JABBA{1.2.2} [JABBA] (JABBA.jar)
UCHIJA malisiscore{1.7.10-0.14.3} [MalisisCore] (malisiscore.jar)
UCHIJA malisisdoors{1.7.10-1.13.2} [Malisis' Doors] (malisisdoors.jar)
UCHIJA Mekanism{9.1.1} [Mekanism] (Mekanism.jar)
UCHIJA MekanismGenerators{9.1.1} [MekanismGenerators] (Mekanism.jar)
UCHIJA MekanismTools{9.1.1} [MekanismTools] (Mekanism.jar)
UCHIJA minechem{[email protected]@} [Minechem] (Minechem.jar)
UCHIJA MineTweaker3{3.0.10} [MineTweaker 3] (MineTweaker3.jar)
UCHIJA MTRM{1.0} [MineTweakerRecipeMaker] (MineTweakerRecipeMaker.jar)
UCHIJA modtweaker2{0.9.6} [Mod Tweaker 2] (modtweaker2.jar)
UCHIJA NEIAddons{1.12.15.41} [NEI Addons] (NEIAddons.jar)
UCHIJA NEIAddons|Developer{1.12.15.41} [NEI Addons: Developer Tools] (NEIAddons.jar)
UCHIJA NEIAddons|AppEng{1.12.15.41} [NEI Addons: Applied Energistics 2] (NEIAddons.jar)
UCHIJA NEIAddons|Botany{1.12.15.41} [NEI Addons: Botany] (NEIAddons.jar)
UCHIJA NEIAddons|Forestry{1.12.15.41} [NEI Addons: Forestry] (NEIAddons.jar)
UCHIJA NEIAddons|CraftingTables{1.12.15.41} [NEI Addons: Crafting Tables] (NEIAddons.jar)
UCHIJA NEIAddons|ExNihilo{1.12.15.41} [NEI Addons: Ex Nihilo] (NEIAddons.jar)
UCHIJA neiintegration{1.1.1} [NEI Integration] (neiintegration.jar)
UCHIJA numina{0.4.0.131} [Numina] (numina.jar)
UCHIJA OCS{1.7.5} [OpenCCSensors] (OCS.jar)
UCHIJA OpenMods{0.9.1} [OpenMods] (OpenMods.jar)
UCHIJA OpenBlocks{1.5.1} [OpenBlocks] (OpenBlocks.jar)
UCHIJA OpenPeripheralCore{1.3} [OpenPeripheralCore] (OpenPeripheralCore.jar)
UCHIJA OpenPeripheral{0.5.1} [OpenPeripheralAddons] (OpenPeripheral.jar)
UCHIJA OpenPeripheralIntegration{0.5} [OpenPeripheralIntegration] (OpenPeripheralIntegration.jar)
UCHIJA PowerConverters{1.7.10_3.2.1} [Power Converters] (PowerConverters.jar)
UCHIJA MrTJPCoreMod{1.1.0-ibc.1} [MrTJPCore] (MrTJPCore-1.7.10-1.1.0.33-universal.jar)
UCHIJA ProjRed|Core{4.7.0pre12.95} [ProjectRed Core] (ProjRed_Core.jar)
UCHIJA powersuits{0.11.0.300} [MachineMuse's Modular Powersuits] (powersuits.jar)
UCHIJA ProjRed|Transportation{4.7.0pre12.95} [ProjectRed Transportation] (ProjRed_Expansion.jar)
UCHIJA ProjRed|Exploration{4.7.0pre12.95} [ProjectRed Exploration] (ProjRed_Exploration.jar)
UCHIJA ProjRed|Transmission{4.7.0pre12.95} [ProjectRed Transmission] (ProjRed_Transmission.jar)
UCHIJA ProjRed|Compatibility{4.7.0pre12.95} [ProjectRed Compatibility] (ProjRed_Compatibility.jar)
UCHIJA ProjRed|Expansion{4.7.0pre12.95} [ProjectRed Expansion] (ProjRed_Expansion.jar)
UCHIJA ProjRed|Integration{4.7.0pre12.95} [ProjectRed Integration] (ProjRed_Transmission.jar)
UCHIJA ProjRed|Fabrication{4.7.0pre12.95} [ProjectRed Fabrication] (ProjRed_Fabrication.jar)
UCHIJA ProjRed|Illumination{4.7.0pre12.95} [ProjectRed Illumination] (ProjRed_Illumination.jar)
UCHIJA QuarryPlus{2.2.1-ibc} [QuarryPlus] (QuarryPlus.jar)
UCHIJA railcraft_cos{1.7.2} [Railcraft Cosmetic Additions] (railcraft_cos.jar)
UCHIJA RecipeRemover{1.2.6} [Recipe Remover] (Recipe.Remover.jar)
UCHIJA ResourceLoader{1.2} [Resource Loader] (ResourceLoader.jar)
UCHIJA spongemixins{1.2.0} [SpongeMixins Loader] (spongemixins.jar)
UCHIJA ThermalDynamics{1.7.10R1.2.1} [Thermal Dynamics] (ThermalDynamics.jar)
UCHIJA TiCTooltips{1.2.5} [TiC Tooltips] (TiCTooltips.jar)
UCHIJA vending{1.2.4-ibc} [vending] (Vending.jar)
UCHIJA WailaHarvestability{1.1.6} [Waila Harvestability] (WailaHarvestability.jar)
UCHIJA wailaplugins{MC1.7.10-0.2.0-23} [WAILA Plugins] (wailaplugins.jar)
UCHIJA wawla{1.3.3} [What Are We Looking At] (wawla.jar)
UCHIJA bspkrsCore{6.15} [bspkrsCore] ([1.7.10]bspkrsCore-universal-6.15.jar)
UCHIJA McMultipart{1.2.0.345} [Minecraft Multipart Plugin] (ForgeMultipart-1.7.10-1.2.0.345-universal.jar)
UCHIJA ForgeRelocation{0.0.1.4} [ForgeRelocation] (ForgeRelocation-1.7.10-0.0.1.4-universal.jar)
UCHIJA MCFrames{1.0} [MCFrames] (ForgeRelocation-1.7.10-0.0.1.4-universal.jar)
UCHIJA RelocationFMP{0.0.1.2} [RelocationFMP] (ForgeRelocationFMP-1.7.10-0.0.1.2-universal.jar)
UCHIJA IguanaTweaksTConstruct{1.7.10-2.1.7.4} [Iguana Tinker Tweaks] (IguanaTweaksTConstruct.jar)
UCHIJA ForgeMicroblock{1.2.0.345} [Forge Microblocks] (ForgeMultipart-1.7.10-1.2.0.345-universal.jar)
OpenModsLib class transformers: [stencil_patches:FINISHED],[movement_callback:FINISHED],[map_gen_fix:FINISHED],[gl_capabilities_hook:FINISHED],[player_render_hook:FINISHED]
Class transformer null safety: all safe
AE2 Version: beta rv3-beta-31 for Forge 10.13.4.1614
CoFHCore: -[1.7.10]3.1.4-329
ThermalFoundation: -[1.7.10]1.2.6-118
ThermalExpansion: -[1.7.10]4.1.5-248
Mantle Environment: Environment healthy.
TConstruct Environment: Environment healthy.
ThermalDynamics: -[1.7.10]1.2.1-172
List of loaded APIs:
* appliedenergistics2|API (rv3) from appliedenergistics2.jar
* Baubles|API (1.0.1.10) from Baubles.jar
* BetterQuesting|API (3.2) from betterquesting.jar
* BetterQuesting|API2 (3.1) from betterquesting.jar
* BiomesOPlentyAPI (1.0.0) from BiomesOPlenty.jar
* BotaniaAPI (76) from Botania.jar
* BuildCraftAPI|blocks (1.0) from Railcraft.jar
* BuildCraftAPI|blueprints (1.5) from BuildCraft.jar
* BuildCraftAPI|boards (2.0) from BuildCraft.jar
* BuildCraftAPI|core (2.0) from BuildCraft.jar
* BuildCraftAPI|crops (1.1) from Railcraft.jar
* BuildCraftAPI|events (2.0) from BuildCraft.jar
* BuildCraftAPI|facades (1.1) from BuildCraft.jar
* BuildCraftAPI|filler (4.0) from BuildCraft.jar
* BuildCraftAPI|fuels (2.0) from BuildCraft.jar
* BuildCraftAPI|gates (4.1) from BuildCraft.jar
* BuildCraftAPI|items (1.1) from Railcraft.jar
* BuildCraftAPI|library (2.0) from BuildCraft.jar
* BuildCraftAPI|lists (1.0) from Railcraft.jar
* BuildCraftAPI|power (1.3) from BuildCraft.jar
* BuildCraftAPI|recipes (3.1) from BuildCraft.jar
* BuildCraftAPI|robotics (3.0) from BuildCraft.jar
* BuildCraftAPI|statements (1.1) from BuildCraft.jar
* BuildCraftAPI|tablet (1.0) from Railcraft.jar
* BuildCraftAPI|tiles (1.2) from BuildCraft.jar
* BuildCraftAPI|tools (1.0) from ExtraUtilities.jar
* BuildCraftAPI|transport (4.1) from Railcraft.jar
* CarpentersBlocks|API (3.3.7) from CarpentersBlocks.jar
* ChiselAPI (0.1.1) from chisel.jar
* ChiselAPI|Carving (0.1.1) from chisel.jar
* ChiselAPI|Rendering (0.1.1) from chisel.jar
* CoFHAPI (1.7.10R1.0.13) from endercore.jar
* CoFHAPI|block (1.7.10R1.3.1) from CoFHCore.jar
* CoFHAPI|core (1.7.10R1.3.1) from CoFHCore.jar
* CoFHAPI|energy (1.7.10R1.0.13) from ImmersiveEngineering.jar
* CoFHAPI|fluid (1.7.10R1.3.1) from CoFHCore.jar
* CoFHAPI|inventory (1.7.10R1.0.1) from BuildCraft_Compat.jar
* CoFHAPI|item (1.7.10R1.0.13B1) from ExtraUtilities.jar
* CoFHAPI|modhelpers (1.7.10R1.3.1) from CoFHCore.jar
* CoFHAPI|tileentity (1.7.10R1.0.13) from EnderIO.jar
* CoFHAPI|transport (1.7.10R1.0.13) from endercore.jar
* CoFHAPI|world (1.7.10R1.3.1) from CoFHCore.jar
* CoFHLib (1.7.10R1.2.1) from CoFHCore.jar
* CoFHLib|audio (1.7.10R1.2.1) from CoFHCore.jar
* CoFHLib|gui (1.7.10R1.2.1) from CoFHCore.jar
* CoFHLib|gui|container (1.7.10R1.2.1) from CoFHCore.jar
* CoFHLib|gui|element (1.7.10R1.2.1) from CoFHCore.jar
* CoFHLib|gui|element|listbox (1.7.10R1.2.1) from CoFHCore.jar
* CoFHLib|gui|slot (1.7.10R1.2.1) from CoFHCore.jar
* CoFHLib|inventory (1.7.10R1.2.1) from CoFHCore.jar
* CoFHLib|render (1.7.10R1.2.1) from CoFHCore.jar
* CoFHLib|render|particle (1.7.10R1.2.1) from CoFHCore.jar
* CoFHLib|util (1.7.10R1.2.1) from CoFHCore.jar
* CoFHLib|util|helpers (1.7.10R1.2.1) from CoFHCore.jar
* CoFHLib|util|position (1.7.10R1.2.1) from CoFHCore.jar
* CoFHLib|world (1.7.10R1.2.1) from CoFHCore.jar
* CoFHLib|world|feature (1.7.10R1.2.1) from CoFHCore.jar
* ComputerCraft|API (1.75) from ComputerCraft.jar
* ComputerCraft|API|FileSystem (1.75) from ComputerCraft.jar
* ComputerCraft|API|Lua (1.75) from ComputerCraft.jar
* ComputerCraft|API|Media (1.75) from ComputerCraft.jar
* ComputerCraft|API|Peripheral (1.75) from ComputerCraft.jar
* ComputerCraft|API|Permissions (1.75) from ComputerCraft.jar
* ComputerCraft|API|Redstone (1.75) from ComputerCraft.jar
* ComputerCraft|API|Turtle (1.75) from ComputerCraft.jar
* EnderIOAPI (0.0.2) from EnderIO.jar
* EnderIOAPI|Redstone (0.0.2) from EnderIO.jar
* EnderIOAPI|Teleport (0.0.2) from EnderIO.jar
* EnderIOAPI|Tools (0.0.2) from EnderIO.jar
* ForestryAPI|apiculture (4.8.0) from forestry.jar
* ForestryAPI|arboriculture (4.2.1) from forestry.jar
* ForestryAPI|circuits (3.1.0) from forestry.jar
* ForestryAPI|core (5.0.0) from forestry.jar
* ForestryAPI|farming (2.1.0) from forestry.jar
* ForestryAPI|food (1.1.0) from forestry.jar
* ForestryAPI|fuels (2.0.1) from forestry.jar
* ForestryAPI|genetics (4.7.1) from forestry.jar
* ForestryAPI|hives (4.1.0) from forestry.jar
* ForestryAPI|lepidopterology (1.3.0) from forestry.jar
* ForestryAPI|mail (3.0.0) from forestry.jar
* ForestryAPI|multiblock (3.0.0) from forestry.jar
* ForestryAPI|recipes (5.4.0) from forestry.jar
* ForestryAPI|storage (3.0.0) from forestry.jar
* ForestryAPI|world (2.1.0) from forestry.jar
* ForgeRelocation|API (0.0.1.4) from ForgeRelocation-1.7.10-0.0.1.4-universal.jar
* gendustryAPI (2.3.0) from gendustry.jar
* IC2API (1.0) from Railcraft.jar
* ImmersiveEngineering|API (1.0) from ImmersiveEngineering.jar
* MekanismAPI|core (9.0.0) from Mekanism.jar
* MekanismAPI|energy (9.0.0) from Mekanism.jar
* MekanismAPI|gas (9.0.0) from Mekanism.jar
* MekanismAPI|infuse (9.0.0) from Mekanism.jar
* MekanismAPI|laser (9.0.0) from Mekanism.jar
* MekanismAPI|reactor (9.0.0) from Mekanism.jar
* MekanismAPI|recipe (9.0.0) from Mekanism.jar
* MekanismAPI|transmitter (9.0.0) from Mekanism.jar
* MekanismAPI|util (9.0.0) from Mekanism.jar
* minechemAPI (1.7.10R1) from Minechem.jar
* NuclearControlAPI (v1.0.5) from IC2NuclearControl.jar
* OpenBlocks|API (1.1) from OpenBlocks.jar
* OpenPeripheralAddonsApi (1.0) from OpenPeripheral.jar
* OpenPeripheralApi (3.4) from OpenPeripheralCore.jar
* RailcraftAPI|bore (1.0.0) from railcraft_cos.jar
* RailcraftAPI|carts (1.6.0) from railcraft_cos.jar
* RailcraftAPI|core (1.5.0) from railcraft_cos.jar
* RailcraftAPI|crafting (1.0.0) from railcraft_cos.jar
* RailcraftAPI|electricity (2.0.0) from Railcraft.jar
* RailcraftAPI|events (1.0.0) from Railcraft.jar
* RailcraftAPI|fuel (1.0.0) from Railcraft.jar
* RailcraftAPI|helpers (1.1.0) from railcraft_cos.jar
* RailcraftAPI|items (1.0.0) from railcraft_cos.jar
* RailcraftAPI|locomotive (1.1.0) from Railcraft.jar
* RailcraftAPI|signals (2.3.0) from railcraft_cos.jar
* RailcraftAPI|tracks (2.3.0) from railcraft_cos.jar
* Thaumcraft|API (4.2.2.0) from Railcraft.jar
* WailaAPI (1.2) from waila.jar
Chisel: Errors like "[FML]: Unable to lookup ..." are NOT the cause of this crash. You can safely ignore these errors. And update forge while you're at it.
EnderIO: Found the following problem(s) with your installation:
* An unknown AE2 API is installed (rv3 from appliedenergistics2.jar).
Ender IO was build against API version rv2 and may or may not work with a newer version.
* The RF API that is being used (1.7.10R1.3.1 from <unknown>) differes from that that is reported as being loaded (1.7.10R1.0.13 from ImmersiveEngineering.jar).
It is a supported version, but that difference may lead to problems.
This may have caused the error. Try reproducing the crash WITHOUT this/these mod(s) before reporting it.
Stencil buffer state: Function set: GL30, pool: forge, bits: 8
AE2 Integration: IC2:ON, RotaryCraft:OFF, RC:ON, BuildCraftCore:ON, BuildCraftTransport:ON, BuildCraftBuilder:ON, RF:ON, RFItem:ON, MFR:OFF, DSU:ON, FZ:OFF, FMP:ON, RB:OFF, CLApi:OFF, Waila:ON, InvTweaks:ON, NEI:ON, CraftGuide:OFF, Mekanism:ON, ImmibisMicroblocks:OFF, BetterStorage:OFF, OpenComputers:OFF, PneumaticCraft:OFF
Launched Version: 1.7.10
LWJGL: 2.9.1
OpenGL: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2 GL version 4.6.0 NVIDIA 471.41, NVIDIA Corporation
GL Caps: Using GL 1.3 multitexturing.
Using framebuffer objects because OpenGL 3.0 is supported and separate blending is supported.
Anisotropic filtering is supported and maximum anisotropy is 16.
Shaders are available because OpenGL 2.1 is supported.

Is Modded: Definitely; Client brand changed to 'fml,forge'
Type: Client (map_client.txt)
Resource Packs: []
Current Language: English (US)
Profiler Position: N/A (disabled)
Vec3 Pool Size: 0 (0 bytes; 0 MB) allocated, 0 (0 bytes; 0 MB) used
Anisotropic Filtering: Off (1)
dodano miesiąc temu
193
9
0
kaziu687
[ADM]
Spróbuj z/bez optifine
dodano miesiąc temu
TheWejbik
[ G ]
Nadal to samo, robiłem całkowity reinstall gry lecz to nie pomogło
dodano miesiąc temu
TheWejbik
[ G ]
Likwidacja całej reszty pozostałch modów również nic nie dała
dodano miesiąc temu
kaziu687
[ADM]
Spróbuj przeinstalować sterownik graficzny (problem nie występuje na kilku naszych sprzętach). Usunąłem też ogrodzenie, które mogło powodować ten problem.
dodano miesiąc temu
TheWejbik
[ G ]
Aktualizacja sterowników nic nie dała, problem nie ustępuje
dodano miesiąc temu
kaziu687
[ADM]
Wywal całą paczkę i pobierz ją na nowo + nie zmieniaj ustawień.
dodano miesiąc temu
TheWejbik
[ G ]
Żadnego skutku, może co w ekwipunku crashuje mi gre
dodano miesiąc temu
kaziu687
[ADM]
Logowałem się na Twoje konto. Dla pewności zrwsetowałem Ci ekwipunek. Błąd ewidentnie wskazuje na problem z renderingiem (możliwe że sterownik w najnowszej wersji robi problem, ciężko stwierdzić).
dodano miesiąc temu
TheWejbik
[ G ]
Bawiłem się opcjami, ponownym reinstallem całej gry i nadal bez zmian. mam najnowsze sterowniki do karty, także nie mam bladego pojecia o co chodzi. Jest możliwość przeniesienia mnie na spawn?
dodano miesiąc temu